Uppdaterad 2020-11-03

BioMetanol från skogsråvara efter avverkningar och från energiskog är hållbart

Att använda energin i energiskog och rester efter avverkning och tillverka grön biometanol är mycket hållbar resursanvändning

Skog gör nytta både när den växer och när den används

  • "Träd binder kol så länge de växer
  • Träprodukter fungerar som en kolsänka under hela sin livstid
  • Att använda träprodukter är bra för vårt klimat, det ökar effekten av kolsänkan och minskar halten koldioxid i atmosfären
  • Trä har mycket goda värmeisolerande egenskaper
  • Trä är förnybart
  • Trä har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta koldioxidutsläppen jämfört med något annat byggnadsmaterial
  • Trä är lätt att materialåtervinna"

Svenskt Trä

Varför skogsråvara?

Sverige är ett skogsland med

  • 2 miljoner ha åkermark och

  • 23 miljoner ha produktiv skog

I skogen finns biomassan - inte i jordbrukssektorn – arealerna saknas.

I skogen finns biomassan! Se bl.a sid 56 i Skogsdata 2019

Varför bioMetanol från skogsråvara?

Se YouTube avsnitt 8. Björn Gillberg – "Skogen räcker"
_________________________________________________________

Att ta tillvara på restprodukter efter avverkning och tillverka grön biometanol är mycket hållbar resursanvändning. Särskilt när modern förgasningsteknik används.

Se Svenskt Trä/Den Gröna Fabriken

"Växande skog är som en grön fabrik som drivs med solenergi

En växande skog är som en grön fabrik där energi från solen är bränslet i den process som kallas fotosyntesen. Skogen gör nytta både när den växer och när den används. Skogen och träprodukter fyller en viktig funktion när det gäller att minska mängden växthusgaser. Det beror på att trä är ett material som lever, växer och dör i samklang med naturens soldrivna kretslopp. Det gör att vi kan producera, använda och återvinna trä utan att vår miljö tar skada. Att använda trä är bara bra för vår natur.

Avverkning är ett viktigt led i livscykeln

Trä binder kol även efter avverkning. Kolet finns kvar i alla de produkter som vi använder trä till. Därför är även avverkningen ett viktigt led i livscykeln. Använder vi inte våra träd utan låter dem dö och förmultna frisläpps det bundna kolet till atmosfären igen i form av koldioxid. Att gallra skog ger träden möjlighet att växa snabbare - och binda mer kol. Att avverka skog när tillväxten avstannar och återplantera ger förutsättning för fortsatt tillväxt och ett hållbart kretslopp. "

Svenskt Trä _________________________________________________________