Rapport från stämman

VärmlandsMetanols bolagsstämma i Hagfors den 26 juni samlade ca 90 aktieägare i VärmlandsMetanol, representerande drygt hälften av aktiekapitalet (51% av antalet aktier och 71% av röstvärdet)

Vid stämman omvaldes hela styrelsen liksom revisionsbyrån PwC. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen så att minsta och högsta aktiekapital höjs, liksom att medge styrelsen att besluta om ytterligare emissioner med eller utan företräde för befintliga aktieägare.

Bolagets VD Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2011. Han rapporterade bl.a. att ThyssenKrupp Uhde nu har arbetat i tre år för VärmlandsMetanol. Under året har Uhde levererat ett s.k. pre-Basic Engineering Package (pre-BEP) där anläggningens design, layout mm. har fastlagts.

Vidare rapporterade Gillberg att:

 • VärmlandsMetanol och Uhde har infordrat och utvärderat offerter beträffande olika tekniksteg som vedhantering, syrgasfabrik och panncentral.
 • man tillsammans med Uhde har valt processleverantörer.
 • de tekniklicenser, som behövs för den fortsatta projektering, har färdigförhandlats med några multinationella bolag.
 • priset för tekniklicenserna är mycket fördelaktigt, eftersom teknikleverantörerna är måna om att få leverera sin teknik till världens första biomassebaserade metanolfabrik.
 • principöverenskommelser har ingåtts med potentiella köpare av metanolen.
 • en risk och säkerhetsstudie, som skall ingå i tillståndsansökan till Miljödomstolen, har färdigställts.
 • arbete med att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen pågår.
 • förstudien beträffande en fabrik i Norrtorp för produktion av fordonsgas och metanol i samverkan med E.ON m.fl. kommer att avslutas i december månad 2012.
 • VärmlandsMetanol under året behöver ta in ca 170 MSEK för fortsatt ingenjörsarbete.
 • målet liksom tidigare är att finansiera fabriken 50/50 med eget kapital respektive upplåning.
 • avtal har ingåtts med ett ledande corporate finance-företag med uppdrag att genom s.k. private placement införskaffa externt kapital i storleksordningen 1,75 miljarder kronor. Om det arbetet är framgångsrikt och löper enligt plan kan markarbeten påbörjas till våren 2013.

Efter stämman föjde ett drygt 50-tal aktieägare med till VärmlandsMetanols kontor för kaffe och frågestund med Björn Gillberg.

VD Björn Gillberg, ekonomichef Margareta Thyselius och ordförande Lennart Björk på podiet vid bolagsstämman.

Uppdaterad 2012-06-27